Har du tenkt på hva en gravferd skal koste?

Bilde av gravkonsulent og pårørende under samtale.Hva en gravferd koster vil variere ut fra hvilke ønsker pårørende har, og hvilke produkter som velges. Sammen med dere som pårørende, skal vi ta hensyn til boets økonomi i planleggingen av gravferden. Det er ikke alltid at de dyreste valgene gir den beste opplevelsen av seremonien.

Rimeligste alternativ for gravferd er å gjennomføre en begravelse eller en kremasjon uten seremoni. Dette tilbys til kr. 13.990,-

Gjennom hele prosessen informerer vi om de økonomiske konsekvensene de ulike alternativene har.

Når seremoniens innhold er avtalt oversender vi et prisoverslag.

Er dere berettiget Transportstøtte eller Gravferdsstønad fra NAV bistår vi dere i søknadsprosessen.

 

Innhold og kostnader i en tradisjonell gravferd.

Hvitmalt trekiste, «Verdig», med innredning og skjorte 11.800
Tilkjøring av kiste til nedleggingssted  1.700
Stell og nedlegging i kiste  2.000
Bårekjøring, fra dødssted til seremonisted  3.800
Bårekjøring, fra seremonisted til gravlund eller krematorie  2.900
Digital dødsannonse, tilgjengelig på våre Minnesider  0
Seremonihefte, med egne bilder og design, fra trykkeri (50 stk)  2.750
Assistanse i seremonilokalet  1.900
Pynting og pynteutstyr i seremonilokalet  2.400
Byråets honorar  5.000
Administrasjonskostnader  900
   
Totalsum, inkludert MVA  35.150 

Blomster, annonsering i aviser, solosang, servering og andre utlegg , varer eller tjenester kommer i tillegg. Bodø kirkelige fellesråd vil sende egen faktura ved sørgemusikk, og organistens øving med, og akkompagnement av, solist.

Se også "stønad til gravferd".